Desatoro návštevníka PAV Dobšinský kopec 2015

Posted on Posted in Dobšinský kopec 2015

Zaistenie bezpečnosti na motoristickom podujatí si vyžaduje, aby všetci zúčastnení dodržiavali všeobecne platné nariadenia a vzájomne sa rešpektovali, s cieľom mať čo najhodnotnejší športový zážitok. Preto sa vyžaduje, aby diváci dodržiavali nasledovne odporúčania:

Bezpečnosť na pretekoch

Zaistenie bezpečnosti na motoristickom podujatí si vyžaduje, aby všetci zúčastnení dodržiavali všeobecne platné nariadenia a vzájomne sa rešpektovali, s cieľom mať čo najhodnotnejší športový zážitok. Preto sa vyžaduje, aby diváci dodržiavali nasledovne odporúčania:

–        Sledovali preteky len z vyhradených diváckych miest a rešpektovali zákaz vstupu do miest označených ako ZAKÁZANÝ PRIESTOR.

–        V priestoroch vytýčených páskou ju neprekračovali, nepremiestňovali a nezdržiavali sa pred ňou rovnako ako pred bezpečnostnými zábranami. Ich cieľom je vyznačiť bezpečnú vzdialenosť od trate pretekov a tým ochrániť zdravie a životy divákov.

–        Počas priebehu pretekov nevstupovali na vozovku a nepohybovali sa po trati pretekov. Na svoj pohyb do jednotlivých diváckych miest používali len označené divácke koridory a riadili sa pokynmi usporiadateľskej služby.

–         Spolupracujte a riaďte sa pokynmi usporiadateľov a traťových komisárov. Je to ich práca, ktorá pomáha aby sa preteky uskutočnili bez problémov a nikomu sa nič nestalo.

–        Zvýšili svoju ostražitosť ak počujú zvuk píšťalky traťových komisárov, ktorá signalizuje blížiace sa pretekárske vozidlo.

–        Svoje vozidlá mali zaparkované len vo vyznačených priestoroch a efektívne využívali tento priestor. Na trať pretekov je povolený vjazd len zo súhlasom traťových komisárov a to po jej otvorení riaditeľom pretekov.

–        Nepoškodzovali prírodu a ani technické vybavenie trate pretekov. Po svojom odchode z diváckeho miesta nechali po sebe poriadok.

–        V prípade ak si zo sebou prinášate zvieratá dbajte o to aby sa voľne nepohybovali a nemohli sa dostať na trať pretekov a zároveň aby neohrozovali ostatných divákov.

–        Majte na pamäti, že každý divák sa zúčastňuje pretekov na vlastné nebezpečenstvo

–        Po skončení pretekov venujte zvýšenú pozornosť pohybu po trati a okolitých cestách vzhľadom na zhustenú premávku po týchto komunikáciách.

VLAJKOVÁ SIGNALIZÁCIA PRE DIVÁKOV:

–        Začiatok tréningovej alebo súťažnej jazdy

Trať pretekov uzatvára vozidlo s označením SAFETY CAR so vztýčenou červenou zástavou – po jeho prejdení už nesmie nikto vstupovať na trať pretekov.

–        Ukončenie tréningovej alebo súťažnej jazdy

Trať pretekov je otvorená až po zvoze pretekárov do depa a po prejdení vozidla s označením SAFETY CAR  so vztýčenou zelenou zástavou.